گروه فلسفه منطقه 8

پایگاه اطلاع رسانی و مطالب علمی مرتبط با فلسفه مقطع متوسطه

سوالات منطق نهایی (آزمونهای 90-77)

سوالات منطق

1.     نخستین کسی که علم منطق را بنا نهاد چه نام دارد؟

2.     منطق را تعریف کنید.

3.     تعیین کنید کدام عبارت صحیح است و کدام غلط، سپس عبارت غلط را تصحیح کنید:

الف-در قضیه انسان مسوول است تصور مسوول بودن انسان همان تصور محمول است.

ب-دو مقدار مساوی با مقدار سوم خود مساویند یک تصدیق است.

ج-هستی یک تصور است.

د- از بین دو تصور کلی حیوان و خرگوش انکه مصداق بیشتری دارد حیوان می باشد.

ه-اختلاف دو مقدمه در کیف یکی از شرایط انتاج قیاس شکل سوم اقترانی است.

و-نخستین استدلالهای کودکان بیشتر استدلال قیاسی است.

ز- در قیاس اقترانی در صورتی که هر دو مقدمه سالبه باشند ، حتما عقیم خواهند بود.

ح- ارسطو طرز کار خدادادی ذهن انسان را کشف کرد به همین جهت او را ابداع کننده­ی علم منطق دانسته­اند.

ط- یکی از ویژگی های مفاهیم ذاتی و عرضی این است که برای تصور نمودن یک ذات به این مفاهیم نیاز مبرم داریم.

ی- در قضایای شرطی مقدم جمله ای نیست که حتما در ابتدای قضیه بیاید.

ک-قضیه­ی «بعضی الف ها ب است» ، تداخل تحت تضاد قضیه­ی « بعضی ج ها ب نیستند» می باشد.

ل- ذهن انسان به طور طبیعی ضوابط تفکر را رعایت می کند.

م- مجهولات ذهن بشر را می توان به دو دسته­ی مفاهیم و قضایا تقسیم کرد

ن-از میان کلیات پنجگانه آنچه که مصداق خارجی ندارد جنس ونوع می باشد

س- وجه تسمیه­ی قضایای شرطی آن است که نوعی وابستگی میان اجزاء آن برقرار است.

ع- در قیاس اقترانی از دو قضیه­ی سلبی هرگز نتیجه­ی درستی بدست نمی­آید، لذا نتیجه­ی هیچ کدام از ضروب منتج سالبه نمی باشد.

ف-  ضرب اول شکل اول قیاس اقترانی نوعی مصادره به مطلوب است.

ظ- منطق صورت و ماده اندیشهرا ارزیابی می­کندو علوم صرفا به کمک قواعد منطق به محتواهای جدید می­رسند.

ض- منطق از ذات انسان سرچشمه می­گیرد و هیچکس ابداع کننده آن نیست.

ق- در جمله شرطیه جمله ای که حتما در ابتدا بیاید مقدم نام دارد.

 ر- موجبه جزئیه عکس نقیض و تضاد نداردو سالبه چزئیه عکس مستوی و تضاد ندارد.

ش- برهانی که در آن از معلول پی به علت برده می شود برهان لمی نام دارد.

 

4.     جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

الف- لقب معلم اول متعلق به فیلسوف بزرگ یونانی یعنی...... می باشد.

ب- مقصود از نطق در تعریف انسان ، همان قدرت ...................... می باشد.

ج- اقسام فعالیت های فکری انسان برای کشف «مفاهیم» و « قضایای» مجهول به ترتیب عبارت است از .............و..................

د- در مسئله احکام قضایا ، جمع دو قضیه ­ی ............ محال است و لی رفع آن دو ممکن می­باشد.

ه-ارسطو برای نشان دادن جایگاه رفیع اندیشه در ساختار وجود انسان ، او را به حیوان ........... تعریف نموده است.

و- قیاس اقترانی به دو قسم ....... و............... تقسیم می شود.

ز- کم متصل سه ضلعی در تعریف مثلث حد....... است.

ح- رابطه میان معرف و معرف از میان نیسبت هایچهارگانه لزوما باید ....... باشد.

ط- با توجه به کلیات خمس کیف نفسانی نسبت به شادی ...... است.

ی- از بین ضروب شانزده گانه قیاس در شکل دوم.............ضرب ودر شکل ...................شش ضرب نتیجه­ی قطعی می دهد.

ک- در قیاس اقترانی نتیجه­ی موجبه کلی تنها از ضرب .........شکل............... بدست می آید.

ل- استدلالی که از قضایای مشهور و مسلم تشکیل می شود و طرف مقابل را قانع می کند .....................نام دارد.

5.     هریک از موارد سمت راست با کدامیک از موارد سمت چپ تناسبب دارد؟

الف- النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان                تصور

ب- استدلال                                              تصور

ج-

6.     اقسام علم را با ذکر مثال نام ببرید.

7.      با ذکر مثال مشخص کنید هر تصدیق مستلزم چند تصور است؟

8.     تصور رابا ذکر مثال تعریف کنید.

9.     تصدیق را با ذکر مثال تعریف کنید.

10.            هریک از مفاهیم زیر جزئی اند یا کلی:

الف-یونان     ب- حکیم  ج- نماز ظهر   د- سیاره

11.            از میان مفاهیم ذیل تصورات کلی را مشخص کنید:

خلیج فارس    سیمرغ    مولود کعبه     این انسان

12.            در کدام گزینه به ترتیب مفهوم کلی وجزئی آورده شده است:

الف-کعبه- سخاوت           ب-کشور –روستا           ج-دریا – دریاچه          د- مرد – آن کودک

13.            درهر یک از جمله­ی زیر یک تصور جزئی و یک تصور کلی بیابید:

الف- به اطلاع دانش اموزان عزیز رسانده شود که در این مدرسه، مریم متقی در مسابقه شنا به کسب مدال طلا نائل گشت.

ب-این دختر از نغمه بلبلان بر شاخسار به وجد می­آید.

14.            با توجه به جمله «علی دیروز در شهر مشهددو رکعت نماز مستحبی بجا آورد»به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف-دو مفهوم جزئی و یک مفهوم کلی از جمله فوق استخراج کنید.   ب- دو مفهوم از جمله فوق طوری انتخاب کنید که میان آنها یکی از نسب عموم وخصوص من وجه یا عموم وخصوص مطلق برقرارباشد

15.            میان دو تصور (  تصور- تصدیق ) و (سنگ- سفید)و(فکر-حجت )و(فاعل- منصوب)و(ایرانی- مسلمان)و (نماز - واجب)و (فاعل – منصوب)و (بدیهی - معلوم)و(دانش آموز- کوشا )و(قند- شکر)و (دلفین و حیوان)و ( کبوتر-ناطق) و (مثلث متساوی الاضلاع -قائم الزاویه)و( سیاه –شیرین)و( نقاشی – زیبا)و( خرما – میوه)و(مسجد – نماز)و(گل- قرمز)(لفظ و  قضیه)( نسبت های چهارگانه -عام وخاص من وجه) ( برف - باران) کدامیک از نسبت­های چهار گانه برقرار است؟قضایای مربوطه را بنویسید.

16.            اگر از اسناد دو تصور کلی (الف و ب)به یکدیگر قضایای (هر ب الف است)و (بضی ب الف است) و (بعضی ب الف نیست) حاصل شود در این صورت نام این نسبت چیست؟

17.            از اسناد دو تصور کلی نسبت به هم دو قضیه موجبه کلیه حاصل شده است، ان نسبت را مشخص کرده و با مثال قضایای آن را بنویسید.

18.            نسبت میان ایرانی و غیر تهرانی چیست و از آن چند قضیه حاصل می­شود؟

19.            هرگاه دو مفهوم کلی به گونه­ای باشند که هیچ مصداق مشترکی نداشته باشند ، بین آن دو مفهوم کدام یک از نسبت های چهارگانه برقرار است؟

20.            وجه اشتراک و اختلاف افراد و مصادیق یک نوع در چیست؟ مثال بزنید.

21.            برای مثلث دو ویژگی ذاتی ذکر کنید.

22.             کلی ذاتی که افراد مختلف را شامل می­شود و کلی عرضی که  اختصاص به یک ماهیت دارد، درکدام گزینه است.

الف-انسان- کاتب برای انسان ب-حیوان–تولید مثل برای انسان  ج-انسان–بیمار برای انسان  د-حیوان-خندان برای انسان

23.           اصطلاحات عرضی ،نوع الانواع(نوع حقیقی)، حد ناقص، رسم ناقص،جنس الاجناس و ذاتی تعریف کرده و مثال بزنید.

جاهای خالی را با استفاده از مفاهیم کلیات خمس پر کنید:

الف-حسن و حسین و مریم همه ازحیث........یکی هستند و تفاوتشان تنها درامور ........است.

ب-در مراتب انواع واجناس،آهو(لاک پشت) ............ وجسم...............است.

ج- نویسندگی برای انسان .................است

د- جوهر که ورای آن دیگر جنسی نیست ...............است.

و- از میان کلیات پنج گانه « شگفت زدگی»نسبت به انسان  ........ است.

ز- از میان کلیات پنجگانه مفهوم درونی مشترک ....................، مفهوم درونی اختصاصی.................... و مجموعه آن دو .......................نام دارد.

23. به هریک از سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

الف-انسان نسبت به حیوان چیست؟   ب- جنس قریب اسب و پنگوئن چیست؟    ج-تفاوت مصادیق خرگوش در چیست؟    د- در جدول مراتب انواع واجناس نوع عالی چیست؟

24.                        تعیین کنید در میان اجزاء شکل مقابل کدامیک از نسبت های چهارگانه ( تساوی- تباین-مطلق- من وجه) برقرار است؟

                                            

الف- a,b            ج- b,d

ب- c,a               د- d,c

25.                        هریک از موارد زیر مصداق کدامیک از کلیات خمس(نوع- جنس- فصل- عرض خاص –عرض عام) است

26.                        دو لفظ «گیاه و گل لاله» و«سنگ وجسم» را به لحاظ مفهوم ومصداق مقایسه کنید.

27.                         از میان مفاهیم ذیل اولا یک نوع بیابید.  ثانیا تعیین کنید از میان سایر موارد، کدامیک «جنس قریب» آن است ، ثالثا کدامیک جنس بعید آن می باشد:

«کم متصل- آهو- جسم نامی- خودکار- حیوان»

28.                        کمترین و بیشترین مصداق مربوط به کدام مفهوم است:

الف- حیوان – شتر – حیوان مهره دار پستاندار– شتر دو کوهانه

ب- شکل-شکل چهار ضلعی – شکل چهار ضلعی متساوی الاضلاع- مربع

ج-کتاب – کتاب داستان-کتاب داستان فلسفی- کتاب داستان فلسفی پر فروش

د-دانش آموز فعال – دانش آموز- دانش آموز فعال مودب-دانش آموز فعال مودب سوم انسانی

29.                        ذاتی و عرضی بودن خصوصیات زیر را نسبت به آب مشخص کنید:

تلخ بودن – جسم بودن- سیال بودن- گل آلود بودن

30.                        جنس قریب هریک از انواع زیر را مشخص کنید:

الف-سرب- لاک پشت- زکام-کثیر الاضلاع هفت ضلعی-آهن -پرستو- جسم- مربع- آلومینیوم – نخل- سرماخوردگی-آهو

31.                        تعیین کنید هر یک از موارد زیر مصداق کدامیک از کلیات خمس است:

الف-عدد برای عدد6   ب-حساس برای حیوان    ج- هنرمند برای انسان  د- شکل برای دایره  ه-بعد برای جسم  و-سیاه برای انسان   و-درخت برای چنار         ز- سفیدی برای اسب

 

32.                        جاهای خالی را طوری کامل کنید که حدناقص باشند:

الف- ...............ناطق در تعریف انسان

ب- ............... سه  ضلعی در تعریف مثلث

33.                        با قرار دادن کلمات مناسب تعاریف خواسته شده را کامل کنید:

الف- .............کاتب در تعریف انسان( رسم تام)

ب-جسم ............. در تعریف حیوان( حد ناقص)

ج-جسم: ...........رنگ پذیر(رسم تام)

د-جنس بعید + ............... (حد ناقص)

ه- .........ضاحک در تعریف انسان(رسم ناقص)

و-جسم نامی..................در تعریف حیوان (حد تام)

34.                        تعاریف خواسته شده زیر را بنویسید:

الف-رسم تام برای انسان     ب- حد ناقص برای حیوان   ج- حد تام برای مثلث     د- رسم ناقص برای انسان

35.                        تعیین کنید هریک از تعاریف زیر کدامیک از اقسام تعریف است:

الف-انسان: جوهر ناطق   ب-مثلث: شکل سه ضلعی  ج- انسان:جسم ناطق کاتب  د- انسان: جسم نامی فاضل ه- جوهر ابزار ساز

36.                        جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

الف- رسم تام از انضمام ..............و .................. حاصل می­شود.

ب- درمراتب انواع و اجناس، انسان.............. و جوهر ..............است

ج-افراد ومصادیق یک نوع همه از حیث............ یکی هستند و تفاوتشان تنها در امور .......... است

د- از بین اقسام تعریف منطقی ، مهمترین و نزدیک ترین مفاهیم درونی در تعریف به...... می­آید.

37.                        هریک از اجزاء تعاریف زیر را مشخص کنید:

الف- جسم: جوهر رنگ پذیر     ب- انسان جسم ضاحک

38.                        کدامیک از تعاریف زیر کاملترین تعریف برای حیوان است:

الف- جسم نامی چهارپا     ب- جوهر حساس    ج- جسم نامی حساس

39.                        جدول زیر را کامل کنید:

اقسام تعریف

انسان

الف

حد ناقص

........ناطق

ب-

رسم........

حیوان ابزار ساز

ج-

.......  ناقص

جسم ضاحک

40.                        اشکال هریک از تعاریف زیر را مشخص کنید:

الف-اگر در تعریف انسان بگوئیم: حیوانی است که بر روی دو پا راه می­رود  ب- اگر در تعریف حادث بگوئیم ان است که قدیم نباشد  ج- مربع شکلی است که چهار ضلع آن مساوی است د-مثلث شکلی است محدود به سه ضلع مساوی  ه- عطر ماده ای: خوشبو  و- مثلث: شکل سه ضلعی قائم الزاویه

41.                        یک مثال برای تعریف به اخص طراحی کنید.

42.                        دو مورد از فواید درک درست قواعد تعریف را بنویسید

43.                        در قضیه حملی زیر موضوع را مشخص کنید:  «بزرگترین شهر مذهبی ایران، مشهد است.»

44.                        مهمترین دلیل لزوم بحث قضایا در منطق چیست؟

45.                        برای هریک از قضایای زیر یک مثال طراحی کنید:

الف- سالبه جزئیه  ب-منفصله­ی مانعه الجمع   ج- شرطی متصل   د- شخصیه   ه- شرطیه منفصله حقیقیه   و- موجبه کلیه  ز- منفصله مانعه الرفع   ح- سالبه کلیه

46.                        تعیین کنید هریک از قضایای زیر مصداق کدامیک از اقسام قضیه حملی است.

الف-حافظ حافظ قران بود     ب- برخی مارها سمی نیستند  ج- تهران پایتخت ایران است    د- هیج انسانی سنگ نیست ه- بسیجیان سلحشور ایران در طول دفاع مقدس ، شجاعانه از میهن اسلامی دفاع کردند.

47.                        تعیین کنید هریک از قضایای زیر مصداق کدامیک از از انواع قضایا(حملی- شرطی) است:

الف-ائمه معصومین دوازده تن هستند       ب-اگر این مثلث متساوی الساقین باشد، آنگاه ارتفاع و میانه آن برهم عمودند     ج- این جسم یا فلزی است یا چوبی

48.                        نوع قضایای شرطی منفصل را تعیین کنید:

الف- احمد یا متولد آبان است یا آذر       ب- معلومات انسان یا بدیهی است یا غیر بدیهی                ج- برهان یا لمی است یا انی                      د- یک لباس یا کاملا سفید است یا کاملا سیاه                ه- پول نقد یا به شکل سکه است یا چک پول                 و- قضیه محصوره یا موجبه است یا سالبه

ز- نتیجه هر عمل یا در دنیا یا در آخرت به انسان می رسد          ح- علی یا رشته ریاضی را انتخاب می کند یا تجربی         ط- هر قضیه یا صادق است یا کاذب

49.                        بین هریک از قضایای زیر چه رابطه­ای برقرار است:

الف-سالبه کلیه- سالبه کلیه       ب-هرکتابی آموزنده است- هیچ کتابی آموزنده نیست    ج- هر الف ب است – بعضی الف ب نیست

د- موجبه جزئیه- موجبه جزئیه       ه-موجبه کلیه –سالبه کلیه     و-موجبه جزئیه- سالبه کلیه     ز- سالبه کلیه –سالبه جزئیه

50.                        در هریک از قضایای زیر احکام خواسته شده را نسبت به اصل قضیه بنویسید:

الف- هرفلزی رسانا است؛ عکس مستوی..................... متضاد........................

ب- بعضی فوتبالیست­ها شناگر نیستند؛ عکس مستوی............................ تناقض.......................

ج- هر گلی شاداب است، عکس مستوی.................... تناقض..................................

د- عکس مستوی و نقیض قضیه هیچ مومنی دروغگو نیست به ترتیب ..............................و....................

51.                        به هریک از موارد زیر پاسخ مناسب دهید:

الف-الف- عکس سالبه کلیه ..................   ب-نقیض­سالبه­جزئیه...................ج- متضاد موجبه کلیه................

د- عکس سالبه جزئیه.........................ه- عکس مستوی برخی حیوانات سفید هستند........................و- نقیض این کودک زیرک است.........................ز- متضاد هر دانش آموزی علاقمند به علم است....................................

ح- نقیض سالبه کلیه...............

ط- برای بدست آوردن نقیض قضیه......... ، فقط تغییر دادن نسبت کافی است.

ی- با توجه به احکام قضایا ، دو قضیه ای که هم در سور و هم در نسبت متفاوتند.....................و دو قضیه ای که در سور متفاوت و در نسبت یکسان هستند.................... نام دارند.

52.                        عکس مستوی بعضی لباسها نارنجی اند را بنویسید.

53.                        جدول زیر را کامل کنید:

اصل قضیه

1-  تناقض

2-  تداخل

3-  عکس مستوی

هر گلی زیباست

بعضی گلها زیبا.....

بعضی گلها زیبا.....÷

بعضی زیباها گل.....

54.                        جدول زیر را کامل کنید:

اصل قضیه

نقیض

تضاد

عکس مستوی

عکس نقیض

هیچ الف ب نیست

 

.....................

.................

....................

..................

 

هر الف ب است

 

 

 

 

 

 

برخی­مارهاسمی 

نیستند

 

 

 

 

 

بعضی­مسلمانان اروپایی هستند

 

 

 

 

 

هر گلی زیباست

 

 

 

 

هر پرستویی پرنده است

بعضی­پرستوها پرنده نیستند

 

 

 

 

 

 

هیچ الف ب نیست

بعضی ب الف است

 

 

 

 

 

 

بعضی ج دال نیست

 

 

هر الف ب است

 

 

 

هیچ انسان متعهدی بی تفاوت نیست

 

 

 

 

 

بعضی جوانها فعال نیستند

 

 

 

 

 

 

 

 

هیچ موجودی بی نیاز از خدا نیست

 

 

 

 

هیچ دانایی توانا نیست

 

 

هیچ انسانی تنها نیست

 

 

 

 

 

55.                        استدلال را تعریف کنید و برای آن مثال بیاورید.

56.                        از میان اقسام استدلال تمثیل را تعریف کنید.

57.                        از میان اقسام استدلال دو مورد را که نتیجه­ی درست و قابل اعتمادی دارند را نام ببرید.

58.                        تعیین کنید هر یک از استدلال­های ذیل کدامیک از اقسام استدلال است؟ 

  الف) از جزئی به کلی    ب- از کلی به جزئی

59.                        استدلالهای زیر بر اساس چه روشی هستند:

الف- پاستور چون متوجه شدکه تخمیر مشروبات الکلی به سبب موجودات ریز جانداراست، به این فرض رسید که ممکن است علت بیماری­های عفونی نیز ذرات ریز جانداری باشد

ب- این که چندین نفر از اهالی شهری را متصف به صفتی ببینیم و سپس حکم کنیم تمامی اهالی آن شهرمتصف به آن صفت هستند

ج-این شیء یا پاک است یا نجس – این شیء پاک است- پس نجس نیست

د- انسان نیاز داردفشارهای درونی خود را به نحوی آزاد کند، زیرا انسان مانند دیگ بخار می­ماند،اگر بیش از حد به آن فشار آید ، سرانجام منفجر خواهد شد.

ه-اگر چند جعبه از توت فرنگی­های باغ درشت باشند وسپس حکم کنیم که همگی توت فرنگی­های  آن باغ درشت هستند.

و- اقای الف سخنگوی کنترل جمعیت شده است، جالب است بدانید ایشان دارای دوازده فرزند است. این جریان مثل این است که یک قصاب را مسوول انجمن حمایت از حیوانات کنند.

ز- 184 پاسخ به معاون پژوهشی دانشگاه ارسال شد کهاز آن میان 128 نفر پاسخ مثبت به شرکت در سخنرانی­ها داده بودند، او اعلام کرد همه دانشجویان مایل به شرکت در سخنرانی­ها هستند.

60.                        حجت یا استدلال را تعریف کرده اقسام آنرا فقط نام ببرید.

61.                        تمثیل را تعریف کرده یک مورد از کاربرد آن را بنویسید .ایا این نوع استدلال قابل اعتماد است ؟چرا؟

62.                        منظور از قیاس در علم منطق چیست ؟ اقسام آن را نام ببرید.

63.                        اجزای تشکیل دهنده استدلال زیر را مشخص کنید.

هر الف ب است   هرب ج است ،بنابراین هر الف ج است

64.                        قیاس استثنایی را تعریف کرده یک مثال بیاورید.

65.                        شرایط حدوسط را در اشکال چهارگانه قیاس بنویسید.

66.                        نتیجه­ی کدام یک از اشکال قیاس اقترانی بدیهی است؟

67.                        شرایط نتیجه بخش بودن شکل دوم قیاس(اول) (سوم) اقترانی چیست؟

68.                        استدلالهای زیر را به لحاظ مقدمه و نتیجه طوری اصلاح کنید که منتج باشند:

الف-اگر دانش آموزان تلاش کنند موفق می­­شوند. دانش آموزان موفق می­شوند، پس دانش آموزان تلاش می­کنند.

ب-اگر باران ببارد «گیاهان شاداب می­شوند باران نباریده پس گیاهان شاداب نشده­اند».

69.                        با توجه به قیاس،هر مسلمانی معتقد به قران است   - هر مسلمانی یگانه پرست است به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف-قیاس شکل چندم است؟  ب-شرایط انتاج آن چیست؟  ج- منتج است یا عقیم؟   د- در صورت منتج بودن نتیجه آن چیست؟

70.                        شکل قیاس های زیر را مشخص کنید. آیا می­توان از آنها نتیجه معتبری بدست آورد ؟ چرا؟

الف- هیچ نوزادی پدر نیست    هیچ پدری مجرد نیست

ب-هر ژاپنی آسیایی است       هرژاپنی چشم بادامی است

ج- بعضی کتاب­ها مقدس اند    همه امامزاده­ها مقدس اند

د-برخی مردم متکبر نیستند     هر متکبری نادان است

ه- هر ظالمی بد عاقبت است    هیچ مومنی بد عاقبت نیست

و- بعضی پزشکان تاجرند      هر تاجری سودجو است

ز- بعضی حیوانات خونگرم نیستند     هر آهویی خونگرم است

ح-هر انسانی حیوان است    برخی از حیوانها انسان نیستند

ط- هر الف ب است          هر ب ج است

ی-بعضی گدایان ثروتمند هستند    هیچ ثروتمندی مستحق صدقه نیست

 ک-هر استقرایی حجت است    هیچ استقرایی قیاس نیست

ل- هر مثلث متساوی الاضلاعی متساوی الزوایا است   هیچ مثلث قائم الزاویه ای متساوی الزوایا نیست

م-هر ب الف است  بعضی الف ج است

ن-هیچ الف ب نیست   هر الف ج است

س- هر مسلمانی موحد است   بعضی موحدها اروپایی هستند

ع- هر سنگی جسم است    بعضی سنگها قیمتی­­اند

ف-بعضی سنگ­ها سبزند   بعضی سبزها جامد نیستند

ض-هر قیاسی حجت است   هیچ قیاسی تمثیل نیست

ظ- بعضی کودکان باهوش نیستند    هیچ کودکی با تجربه نیست

غ- برخی مردم مودب نیستند   هر مودبی دانا است

ق-هر الف ب است    بعضی الف ج نیست

ر-هر آهویی دونده است   هرآهویی علفخوار است

ش-هر الف ب است    هیچ ج ب نیست

ت-برخی مردم شناگر نیستند   هر شناگری ورزشکار است

ا.ا بعضی انسانها خداجو هستند      هر خداجویی سعادتمند است

ب.ب- هیچ مادری نامهربان نیست    هر ظالمی نامهربان است

ج.ج- هر ایرانی آسیایی است    هر ایرانی مهمان نواز است

د.د- هر انسانی حیوان است      هیچ حیوانی جماد نیست

71.                        نتیجه قیاس های استثنایی زیر را بنویسید:

الف-این عدد یا زوج است یا فرد لیکن فرد نیست پس..............

ب-اگر الف ب باشد ، آنگاه ج دال است ، لکن الفب است پس.................

ج- این جاندار یا مهره دار است یا بی مهره ، لکن مهره دار نیست پس...........

د-اگر این شخص معلم باشد باسواد است، لکن با سواد نیست پس........................

ه- این درخت یا گیلاس است یا آلبالو، لکن گیلاس است، پس...............

و- اگر این شخص پزشک باشد تحصیل کرده است، این شخص تحصیل کرده نیست .پس ...........

ز- این انگشتر یا طلاست یا نقره، لکن طلا نیست.پس..........

ح-اگر این شخص مومن باشد پرهیزگار استف لکن مومن نیست .پس.............

ط-اگر دو خدا وجود می­داشت جهان تباه می­شد.لکن جهان تباه نشده است .پس.............

72.                        چه عاملی موجب خطای در فکر و رسیدن به نتیجه­های غلط در یک استدلال می­شود؟

73.                        هریک از عبارات زیر جزء کدامیک از مواد قیاس است؟

الف- خورشید تابان است     ب- اجتماع نقیضین محال است ج- هرموجودی دارای جهت است    ه- زادگاه پیغمبر اسلام مکه است   د- هر موجودی متحیز است   ه- نه هر که به قامت بهتر به قیمت مهتر  و-کتاب گلستان از آثار سعدی است   ز-آب مرکب از اکسیژن و هیدروژن است   ح- شراب مثل خون پلید است ط- اگر به دو مقدار مساوی مقدار مساوی بیافزائیم باز هم مساویند      ی- ندیدن دلیل بر نبودن نیست    ک-عدسی محدب تصویر معکوس می­سازد ل-حسود سیادت سیادت نمی­یابد  م- پوشیدن لباس انگشت نما شایسته نیست   ن-جزء از کل خود کوچکتر است  س-زادگاه علی(ع) کعبه است ع- آلو ترش است   ف-اجتماع ضدین محال است

74.                        یک قیاس مثال بزنید که عیب در ماده داشته باشد.

75.                        عیب استدلال­های زیر را مشخص کنید:

الف-هیچ گربه­ای پرنده نیست    هر پرنده­ای مهره دار است   پس هیچ گربه­ای مهره دار نیست

ب- ارسطو انسان است   هر انسانی شاعر است     پس ارسطوشاعر است

ج-هیچ عکاسی نابینا نیست   هیچ نابینایی فیلمبردار نیست   پس هیچ عکاسی فیلمبردار نیست

د-عدد 2 اول است   هر عدد اولی فرد است    پس عدد 2 فرد است

ه-آب از اکسیژن وهیدروژن است    اکسیژن و هیدروژن گاز هستند   پس آب گاز است

و- خفاش پرنده است   هر پرنده­ای تخم گذار است   پس خفاش تخم گذار است

ز- نمک از کلر است    هر کلری سمی است   پس نمک سمی است

76.                        یک مثال برای عیب در صورت استدلال بنویسید.

77.                        یک مثال برای عیب در ماده قیاس بیاورید.

78.                        استدلال از چه جهت به صنعت­های پنجگانه تقسیم شده است؟

79.                        دو مورد از مواد یقینی قیاس را نام ببرید.

80.                        برهان لمی را تعریف کرده و سپس یک مثال بیاورید.

81.                        چرا برهان لمی کاملا یقینی و اطمینان بخش است؟

82.                        اختلاف طب قدیم با طب جدید در چیست؟

83.                        چرا قیاس برهانی شریف ترین نوع قیاس است؟

84.                        تعیین کنید هریک از استدلالهای زیر برهان انی است یا لمی؟

الف- طبیعت دارای یک هندسه منظم است . وجود هندسه منظم نشانه­ی وجود مهندسی آگاه است. پس طبیعت دارای مهندسی آگاه است.

ب- دوست من خیلی ولخرجی می­کند . عاقبت ولخرجی ورشکستگی است . پس دوست من حتما ورشکست می شود.

85.                        جاهای خالی را با کلمات داده شده تکمیل کنید(شعر- مجربات- جدل – برهان)

الف- همه قوانین علوم تجربی از نوع .......... است

ب- کاربرد مخیلات در .............است

ج-مسلمات در ............بکار می­رود.

د- استدلالی که از قضایای مشهور یا مسلم تشکیل می­شود و طرف مقابل را قانع می­کند.................نام دارد

86.                         هدف و مقصود خطابه چیست؟

87.                        هدف از جدل و موادی که در جدل بکار می­رود چیست؟

88.                        جدل را تعریف کنید و ماده ای را که در آن بکار می­رود بنویسید

89.                        خطابه را تعریف کنید .( از میان صناعات پنجگانه خطابه را تعریف کنید)

90.                        تعریف شعر و مواردی که در شعر بکار می­رود را بنویسید.

91.                        مغالطه را با ذکر یک مثال تعریف کنید.

92.                         به سوالات زیر پاسخ تشریحی و کامل بدهید:

الف تعریف ادبی شعر چه تفاوتی با تعریف منطقی آن دارد     ب- اگر منطق علمی است که دانستن آن مانع خطا و اشتباه در فکر و استدلال می شود، پس این همه اختلاف میان فلاسفه و دانشمندان کجاست؟    ج- توضیح دهید چرا با پیدایش منطق  های جدید دورهی منطق قدیم به سر نیامده است.

93.                        عبارت­­ زیر مصداق کدامیک از اقسام سفسطه است؟

ماست از شیر است     شیر برای اسهال مضر است     پس ماست برای اسهال مضر است

94.                        نوع هریک از مغالطات زیر را بنویسید:

الف- فردی بامراجعه به بازار مشاهده کرد که در اکثر مغازه ها تابلوی و ان یکاد ..... نصب شده است و فروشنده هایی که او به آنها برخورد می­نمود ، بسیار منصف و با خدا هستند، سپس نتیجه گرفت که تمام بازاری ها افرادی معتقد و با ایمان هستند.

ب- روزی فردی به مراسمی دعوت شد ، سخنران آن مراسم را شناخت ، او کسی بود که از سالها پیش با هم اختلاف عقیده ­ی زیادی داشتندف با خود اندیشید ، گوش دادن به حرفهای او بی فایده است.

95.                        تعیین کنید که هریک از استدلالهای ذیل به چه دلیل مغالطه است؟

الف- فیروزه دوست من است . فیروزه سنگی گرانبها است. پس دوست من سنگی گرانبها است.

ب- خانه کعبه دارای جامه است. هر دارای جامه­ای مدرک و زنده است . پس خانه کعبه مدرک و زنده است.

 

+ نوشته شده در  شنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:29  توسط اعضای گروه  |